Haber

Tarım ve orman alanlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (3)

Orman kadastro kurulları sonucunda orman kadastrosu çalışmaları sonucunda şahıs ormanı olmaktan çıkan veya özel orman statüsü verilen taşınmazların yeniden incelenmesi sonucunda yaklaşık 12 bin kişinin mağduriyeti giderilecek. özel orman olarak sınıflandırılmamaları gerekmesine rağmen, kaybedilen orman statüsü.

AK Parti milletvekilleri tarafından imzalanan Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile çevre köy, mahalle ve beldelerin orman tahdit veya orman kadastro çalışma alanlarında bulunan taşınmazlar tescilli olsun veya olmasın orman sayılacaktır. Mutlak ilan edilmiş birden fazla orman kadastrosuna kıyasla. Farklı niteliklerle feshedildiğinin tespiti halinde, daha önce yapılmış olan orman kadastro çalışmaları, kesinleşmiş mahkeme kararları ile oluşturulan sonların gizli kalması kaydıyla, tüm sonuçlarıyla birlikte hükümsüz sayılır.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir orman kadastro kurulu atanacak. Bu kurul, orman kadastrosu ve 2/B uygulamasını yapar ve duyurur. İlan edilen orman kadastro çalışmalarının sona erdirilmesi esas alınacaktır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açılmadığı takdirde ilan edilen iş sağlamlık kazanır.

Sınırlama hataları ve teknik aksaklıkların düzeltilmesi için orman kadastro kurulları görevlendirilecek ve bu tıbbi alanlardaki mülkiyet ihtilafları dava açılmadan çözüme kavuşturulacak.

Çalışma alanlarındaki taşınmazlar hakkında dava açılması halinde, çalışmalar Orman Genel Müdürlüğü tarafından mahkemeye bildirilecektir.

İstanbul, Kocaeli, Isparta, Muğla, İzmir, Antalya gibi iller başta olmak üzere 40 ilde 15 bin ile 20 bin hektar arasında değişen alanda mağduriyet yaşandığı ve yaklaşık 15 bin vatandaşın mağdur olduğu tahmin ediliyor. .

Nusretiye Mahallesi’nde vatandaşların ‘2/B’ mağduriyeti giderildi

Yönetmelik ile Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Nusretiye Mahallesi’nde, kadastro kayıtlarında ifade edilen ve sınırları net olarak belirlenemeyen yangın iddiaları nedeniyle 2/B uygulaması yapılmayan vatandaşların mağduriyetleri gideriliyor. .

Teklif ile Nusretiye Mahallesi’nde 2/B uygulamaları yapılarak vatandaşların mağduriyetleri giderilirken, orman-kamu bağlantılarını olumsuz etkileyen sorunlar giderilecek.

Yönetmelik ile özel orman statüsüne alınmaması gereken taşınmazlar, orman kadastro kurulları tarafından orman kadastro çalışmaları sonucunda şahıs ormanı olarak sonlandırılırken veya müsadere yoluyla şahıs ormanı statüsü kazanırken, yaklaşık 12 bin kişinin mağduriyeti giderilecek.

Özel ormanlar, 31 Aralık 2022 tarihinden önce varsayılan olarak oluşturulan tapu/kadastro, imar mevzuatı veya tapu kayıtlarına göre orman kadastro kurulları tarafından parsel bazında yeniden değerlendirilecektir.

Bu parseller üzerinde daha önce şahıs ormanı olarak kapatılan alanlar, üç hektar ve daha büyük olması halinde, farklı sahipler adına tescil edilen ve üç hektardan küçük olması halinde orman sayılmayan alanlar, sonlandırılarak şahıs ormanı ilan edilir.

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açılmadığı takdirde ilan edilen iş sağlamlaşır.

Görevi orman yangınını söndürmek olan işçi 2330 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır.

Teklifle, fiilen orman yangınlarını söndürmekle görevli olan Orman Genel Müdürlüğü çalışanları ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanlarına atanan gönüllüler, 5999 sayılı Nakdi Tazminat ve Emeklilik Yasası kapsamına alındı. 2330.

Bu nedenle tekrarlanan düzenlemeleri önlemek adına; Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına aktif olarak katılan ölen, yaralanan veya özürlülerin yakınlarına tazminat ödenmesini düzenleyen Orman Kanunu yürürlükten kaldırılıyor.

Kamu Görevlileri ve Hizmet Kollarına İlişkin Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında tazminat ödemelerini düzenleyen unsurdan yararlanacak işçinin herhangi bir hak kaybına uğramaması amacıyla; 31 Aralık 2023 tarihine kadar meydana gelen olaylar nedeniyle tazminata hak kazanacak olanlar hakkında bu teklifle yürürlükten kaldırılacak maddenin uygulamasına devam edilecek.

Mükerrer ödemeleri önlemek için Orman Kanununun ek 6. unsuru kaldırılacaktır.

Orman Bakanlığına ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmelerin konsolide bilançolarının kârla kapatılması halinde, kârdan Genel Bütçeye yüzde 10 oranında Hazine payı düşüldükten sonra gelir kaydediliyordu. tahakkuk eden kurumlar vergisi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 18 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sayıştay Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemeye göre aylık brüt hasılattan tahsil edilen tutarın yüzde 15’i ile yılsonu kârının yüzde 10’u Hazine payı gelir kaydedilmek üzere genel bütçeye yatırılır. Bu yöntemle yapılacak ödemelerin Orman Genel Müdürlüğü açısından mükerrer teşkil edeceği belirlendiğinden, teklifle birlikte Orman Kanununun ek 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Orman yangınlarını söndürmekle fiilen görevli olanların Nakdi Tazminat ve Aylıklar Kanunu kapsamına alınması halinde, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yaralanan, malul olan veya ölenler ile gönüllüler geriye dönük taleplerinin karşılanması amacıyla 19 Nisan 2018 tarihinde kanundan yararlanabilir. süreksiz unsur eklenir.

Ancak, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki devir için geriye dönük ödeme yapılmayacaktır.

Orman ucu dışına çıkarılacak yerler tespit edilerek Hazine adına tescil edilecektir.

Daha önce orman kadastrosu yapılacak ormanlık alanlar ile daha önce orman kadastrosu yapılacak ormanlık alanlarda ormandan çıkarılacak yerler belirlenerek aynı zamanda Hazine adına tescil edilecek.

Ancak, yapılacak itirazları inceleyecek olan kadastro kuruluna, Orman Genel Müdürlüğünce, orman kadastro kurullarında en az 2 yıl görev yapmış yüksek orman mühendisi veya orman mühendisi ile yüksek ziraat mühendisi veya ziraat mühendisi atanacak. bu çalışmaları yapacak olan kadastro grubu ile birlikte.

Orman sınırları dışına çıkarılması işlemlerine karşı hak sahibi tarafından açılacak itiraz davalarında karşı taraf Hazine ve Orman Genel Müdürlüğü olacaktır.

Kesinleşme tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra kadastro nezdinde jenerik sebeplere dayalı olarak Hazine dışında itiraz yapılamaz ve dava açılamaz.

İhtilaflı tarım arazileri kiralanabilir

Teklif ile kullanılmayan arazilerin özlerine ve mülkiyet haklarına dokunulmadan, kamu yararı gözetilerek üretime kazandırılması ve böylece ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla düzenleme yapılıyor.

Buna göre Tarım ve Orman Bakanlığı; Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin karar ve tasarrufunda bulunan tarım arazileri hariç olmak üzere, hissedarlık, mülkiyet ihtilafı, bölünme, tarımsal faaliyetin sona ermesi gibi nedenlerle üst üste iki yıl ekilmeyen tarım alanlarının, , göç veya diğer nedenlerle. Bu arazileri, arazi sahipleri için kira geliri ile ve arazinin niteliğinin değişmemesi kuralı ile rayiç değerine kavuşturmak üzere, rayiç değerinden az olmamak üzere bir süreliğine kiralayabilecektir. tasarruf edin ve kamu yararına kullanın.

Kiralama, öncelikle kiralanacak arazinin bulunduğu yerleşim yerinde oturanlara veya sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına yapılacaktır.

Genel kararlara göre Bakanlık, taşınmaz ticaret izin belgesine sahip işletmeler ve anlaşmalı işletmelere de kiralama işlemlerini yaptırabilecek.

Kiralanan araziler Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kaydedilecek ve kiracılar bu arazilere ilişkin tarımsal tabanlardan yararlanacak. Kiralanacak yerlerin güncel kira bedelleri ile kiraya verenlerin yetiştirebilecekleri eser veya eser takımları, Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri tarafından yerel veya elektronik ortamda ilan edilecek.

Öncelik kümelerinden birden fazla istekli çıkarsa en yüksek teklifi verene kiralanır. Öncelik kümelerinden teklif veren yoksa, diğer teklif verenlerden en yüksek teklifi verene kiralanacaktır.

Arazi sahiplerine veya hak sahiplerine ulaşılamaması durumunda, kira bedelleri araziye tahsis edilecek ve bir kamu bankası nezdinde açılacak vadeli mevduat hesabına yatırılacaktır.

İhtilaflı arsalarda ihtilafın çözülmesi halinde birikmiş kira geliri ve ferrileri hak sahiplerine dağıtılacaktır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na idari uzman kadro

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda kısmi zamanlı uzman olarak çalışan ve halen görevde bulunan çalışanlar, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde “İdari Uzman” unvanı ile sözleşmeli işçi olarak atanacak.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde yazılı olarak başvurmayanlar atanmaz ve kendileriyle hizmet sözleşmesi yapılmaz.

Kendi sınırları içinde üretilen oduna dayalı orman eserlerinin satış gelirlerinden üretim giderleri düşüldükten sonra kalan bedelin %10’a kadar olan kısmı, orman köylüsünden ormancılık faaliyetlerinde çalışanlara elden veya nakden dağıtılır. .

(Bitti)

karaisali-ajans.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler